تبلیغات
پاتوق بچه های اول دبیرستان - آزمون شیمی (1)

پاتوق بچه های اول دبیرستان

 آزمون شیمی (1)برای دیدن آزمون به ادامه مطلب بروید
1- جاهای خالی را با كلمات مناسب ، كامل كنید. 

 توزیع متناسب آب ، با چرخش آب در میان منابع آن توسط فرآیندی انجام می شود كه .........................  نام دارد.

‚ مقدار گرمایی كه باید به جسم داده شود تا دمای آن یك درجه سلسیوس افزایش یابد ،  ......................  می گویند.

 ƒبرای تولید فرآورده های مهمی چون آمونیاك و نیتریك اسید از گاز  ................................  استفاده می شود.

 „دورترین لایه هواكره از زمین را  ، .....................................  می گویند.

۲- درستی یا نادرستی عبارت های زیر را مشخص كنید و شكل درست عبارت نادرست را

بنویسید.

 آب باران اندكی قلیایی است. زیرا مقادیر كمی از گاز كربن دی اكسید هوا را در خود حل كرده است.

 ‚ جامدها بر خلاف گازها و مایع ها ، تراكم پذیرند.

۳- پاسخ هر سؤال را ، از گزینه های داده شده روبروی هر سؤال ، با كشیدن خط زیر آن یا كشیدن دایره به دور آن ، مشخص كنید.

 در قانون شارل كدام عامل را ثابت نگاه می دارند؟                                                                                

دما  -  حجم  -  فشار -  جرم

‚ مقیاس سنجش خاصیت اسیدی و بازی محلول ها را چه می نامند؟                                        

ƒ ذره های كوچك بدون بار الكتریكی درون هسته ی اتم را چه می نامند؟                                   

پروتون  -  الكترون  -  نوترون  -  آنیون 

„ كدام مورد موجب افزایش مقدار اكسیژن محلول در آب می شود؟             

آلودگی گرمایی -  باكتری هوازی -  كاهش فشار -  فوتوسنتز

 ۴- به سؤالات زیر ، پاسخ كوتاه بدهید.

  لیتموس در محلول اسیدها به چه رنگی در می آید ؟

‚ در كدام لایه هواكره ، گاز اوزون وجود دارد ؟

ƒ در آزمایشگاه ، فلز سدیم را درون چه ماده ای نگاه داری می كنند ؟

„ به كدام علت یك حشره به راحتی می تواند در سطح آب قرار گیرد و در آن فرو نرود ؟ 

۵- در عبارت های زیر یكی از واژه های درون پرانتز درست است. واژه ی نادرست را حذف كنید تا عبارت درستی بدست آید.

 به میانگین فشار هوا در سطح دریا ، فشار هوای ( استاندارد – معمولی ) گویند. در این فشار ارتفاع ستون جیوه ( 670 -  760 ) میلیمتر است.

‚ كاتیون های  كه بار الكتریكی زیادی دارند ، بار الكتریكی ذره های ( فلوئورید -  كلوئید ) را خنثی می كنند.

ƒ مصرف غیرقابل مشاهده ، غیرقابل اندازه گیری و غیرمستقیم آب را مصرف ( آشكار -  نهان ) آب می گویند.

 ۶- برای هر یك از مواد زیر یك كاربرد نام ببرید.

 كلر : .......................               ‚ كات كبود :  .........................

ƒ مانومتر : ......................          „ اكسیژن مایع :  ..................

۷- نماد شیمیایی كلسیم و منیزیم را بنویسید:         

كلسیم : .................................        منیزیم :  .................................

‚ نام فارسی عناصر مقابل را بنویسید :                              

          :  ........................                           : ...................................

 ۸- اصطلاحات زیر را تعریف كنید.

  هوای مایع :

 ‚ تركیب یونی :

 ƒ زیست تخریب پذیر :

۹- عامل سختی موقت آب را نام برده و روش نرم كردن آن را بیان كنید.

عامل : ...................................                 روش نرم كردن : ......................

 عامل سختی دایم آب را نام برده و روش نرم كردن آن را بیان كنید.

عامل : ..................................                  روش نرم كردن : .......................

۱۰- در تصفیه آب شهری ، در مرحله ته نشینی در حوضچه های آرامش سه عمل انجام می شود. آن ها را بیان كنید.

۱۱-  چهار مورد از گازهای كمیاب ( نادر ) را نام ببرید

       كاتیون های سنگین را نام برده و بیان كنید به چه اندام هایی آسیب می رسانند؟

۱۲- در 100 گرم از آب رودخانه ای مقدار 0002/0 گرم گاز اكسیژن حل شده است. مقدار دی او را محاسبه كنید؟

۱۳-  اجزای اصلی سازنده ی هواكره را نام برده و درصد حجمی آن ها را مشخص كنید.

 جزء اول :                   درصد حجمی :             جزء دوم :                  درصد حجمی :

14- سه مورد از اثرهای نامطلوب اكسیژن را نام ببرید .
نوشته شده در چهارشنبه 22 شهریور 1391 ساعت 04:10 ب.ظ توسط sara fathpour نظرات |

آخرین مطالب
آزمون شیمی (1)
راهنماهای تدریس كتاب ریاضی 1 سال اول دبیرستان
نمونه سئوالات طبقه بندی شده ریاضیات فصل1 و فصل2
بارم بندی تمامی دروس ریاضی متوسطه
دانلود نمونه سوالات زیست کشوری سال اول دبیرستان
سوالات متن دین و زندگی اول دبیرستان به همراه پاسخ (درس 10 الی 18)
سوالات و پرسشهای متن دین و زندگی اول دبیرستان به همراه پاسخ(درس 1 الی 9)